BETONIVUORI
fiseen

Rakennebetonit

Normaalisti kovettuva rakennebetoni (NO)

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

Perusbetonilaatua käytetään kuivien sisätilojen betonirakenteissa ja muissa betonirakenteissa, joille ei ole asetettu mitään erikoisvaatimuksia sään-, kulutus- tai kemiallisen kestävyyden suhteen. Tyypillisiä rakenteita ovat: perustukset, seinät, holvit, pilarit, palkit jne. Lattioihin, saumauksiin ym. erikoisrakenteisiin suositellaan niihin paremmin soveltuvien erikoislaatujen käyttöä.

Nopeasti kovettuva rakennebetoni (RA)

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

Nopeasti kovettuvalla rakennebetonilla on nopea varhaislujuudenkehitys. Se saavuttaa jo 7 vrk:ssa NO-betonilaadun 28 vrk:n lujuustason. Käyttökohteet ovat kuten normaalisti kovettuvalla rakennebetonilla (NO) ja erityisesti rakenteet, joilta vaaditaan NO-betonilaatua nopeampaa sitoutumista tai varhaislujuuden kehittymistä, kuten talvikauden rakentaminen, muottikierron tai jälkijännityksen nopeuttaminen, työmaan lämmitys- ja suojausmenetelmien keventäminen.

Hitaasti kovettuva rakennebetoni

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

Hitaasti kovettuvalla rakennebetonilla on pidempi työstöaika, hidas lujuudenkehitys ja edellisiä betonilaatuja huomattavasti alhaisempi lämmöntuotto. Laadunarvosteluikä tapahtuu vasta 91 vrk:n iässä. Käytetään mm. massiivirakenteissa ja hidastetuissa työsaumoissa. Hidastettujen betonimassojen pinnan kuivuminen ja toisaalta myös hidastimen haihtuminen pois pinnalta tulee ehdottomasti estää suojauksen tai jälkihoidon avulla.

Seosaineeton rakennebetoni (IB, IP)

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

Valmistuksessa käytetään sideaineena pelkästään sementtiä. Soveltuu hyvin viileän kauden perusbetoniksi, puhdasvalupintoihin tai kun varhaislujuudenkehitys halutaan hieman nopeammaksi kuin normaalisti kovettuvalla betonilla. Betonipintojen sitoutuminen on nopeampaa kuin NO-laaduilla. Käyttökohteet ja -ohjeet ovat kuten NO-laadulla. IP:ssä on hienompi rakeisuuskäyrä kuin IB:ssä, se soveltuu siksi paremmin linjapumppaukseen.

Säänkestävä rakennebetoni (SK)

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

Kestää rapautumatta toistuvaa pakkasrasitusta betonin sisältämien suojahuokosten ansiosta. Säänkestävyysvaatimus määräytyy ympäristöolosuhteiden mukaan (ks. BY50 2004). Käytettävä säärasitusten alaisissa rakenteissa kuten sokkeleissa, ulkoportaissa yms. ulkorakenteissa, jotka voivat jäätyä märkänä. Ei sovellu käytettäväksi suola-pakkasrasitetuissa rakenteissa. Veden erottuminen pintaan on vähäistä ja siksi varhaisjälkihoidon merkitys korostuu. Pumppulinjan minimikoko on 4”. Betoninvalmistaja osoittaa pakkasenkestävyyden valitsemallaan kokeella normin BY50 mukaisesti. Rasitusluokkien vesi sementtisuhderajoitusten takia betonin lujuusluokka saattaa määräytyä säilyvyyden perusteella. Ohjeellinen lujuuden ja vesi-sementtisuhteen riippuvuus säänkestävillä betoneilla on:

Säänkestävät betonit tulisi käyttää tunnin kuluessa massan valmistuksesta. Pitkään kestävissä valuissa jatkuva massan sekoitus ja notkistus työmaalla voivat muuttaa säänkestävyysominaisuuksia.

P-lukubetonit

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

P-lukubetoni on toistuvan jäätymis-sulamisrasituksen ja suolarasituksen aiheuttaman korroosion alaisiin rakenteisiin tarkoitettu betonilaatu. Suola voi olla peräisin joko merivedestä tai jäänsulatusaineista. P-lukubetoni kestää suolapakkasrasitusta rapautumatta sen sisältämien suojahuokosten sekä koostumukselle asetettujen lisärajoitusten johdosta. Käyttökohteet ovat mm. suolapakkasrasitetut siltarakenteet, pysäköintihallit, autotallit, meluseinät, sokkelit, reunapalkit yms. Eri pakkasenkestävyysluokilla (P-luku) on tietyt vähimmäislujuusluokkavaatimukset (ks. BY50 2004). Veden erottuminen pintaan on vähäistä ja siksi varhaisjälkihoidon merkitys korostuu. Pumpattavuutta heikentää rajoitettu hienoainesmäärä, minkä takia pumppulinjan minimikoko on 4”.

Sulfaatinkestävä rakennebetoni (SF)

¹ 12 mm maksimiraekoon saatavuus varmistettava.

Käytetään sulfaattipitoisiin tai kemiallisesti aggressiivisiin olosuhteisiin valmistettavissa betonirakenteissa kuten teollisuuden tuotantolaitoksissa, jäteveden puhdistamoissa ja kemiallisesti aggressiivisen pohjaveden alueella perustuksissa. Sulfaatinkestävä betoni voidaan valmistaa myös hitaasti kovettuvana ja säänkestävänä.

Lähde: www.rudus.fi